کسب در آمد
 دریافت اطلاعات شماره موبایل

𝓢𝓐ℬ𝓐𝓦𝓔ℬ

هک اینستاگرام,هک تلگرام,هک وای فای,آموزش هک,آموزش های هک,هک جیمیل,آموزش کرک اکانت,آموزش هک اکانت,آموزش افزایش امنیت,افزایش امنیت,نرم افزار های هک,نرم افزار های کاربری,نرم افزار های کابردی,دانلود نرم افزار,دانلود برنامه,آموزش کار با برنامه,آموزش کار با,چیست؟,نفوز به سیستم,نفوذ به سیستم,نفوز به کامپیوتر,نفوذ به کامپیوتر,نفوز به گوشی,نفوذ به گوشی,هک گوشی,هک سیستم,امینت سیستم,امنیت گوشی,امنیت وبکم,هک وبکم,هک وایفای,هکر وایفای,دانلود کتاب هک,کتاب های کمیاب هک,sabaweb,saba-web,saba-web.ir,صباوب,صبا وب
DERAQOULA

DęЯǞqΦЦlǞ

𝓢𝓐ℬ𝓐𝓦𝓔ℬ

𝓢𝓐ℬ𝓐𝓦𝓔ℬ
  DERAQOULA

  💢 آنقدر از زندگي دلتنگ و دلگيرم
  😔(کــــــــــــــه)😔
  روز مرگ خود را جشن مي گيرم 💢


Last Comments

کارکترهای ویژه

لبخند لیست نسبتا کاملی از کارکترهای خاص لبخند


૱ ꠸ ┯ ┰ ┱ ┲ ❗ ► ◄ Ă ă 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ǖ ǖ Ꞁ ¤ ­ Ð ¢ ℥ Ω ℧ K ℶ ℷ ℸ ⅇ ⅊ ⚌ ⚍ ⚎ ⚏ ⚭
⚮ ⌀ ⏑ ⏒ ⏓ ⏔ ⏕ ⏖ ⏗ ⏘ ⏙ ⏠ ⏡ ⏦ ᶀ ᶁ ᶂ ᶃ ᶄ ᶆ ᶇ
ᶈ ᶉ ᶊ ᶋ ᶌ ᶍ ᶎ ᶏ ᶐ ᶑ ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ ᶖ ᶗ ᶘ ᶙ ᶚ ᶸ ᵯ
ᵰ ᵴ ᵶ ᵹ ᵼ ᵽ ᵾ ᵿ     ‌ ‍ ‎ ‏   ⁁ ⁊      ⸜ ⸝ ¶
¥ £ ⅕ ⅙ ⅛ ⅔ ⅖ ⅗ ⅘ ⅜ ⅚ ⅐ ⅝ ↉ ⅓ ⅑ ⅒ ⅞ ← ↑ → ↓
↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨
↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻
↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌
⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟
⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇨ ⇩ ⇪ ⇧ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲
⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼
⇽ ⇾ ⇿ ⟰ ⟱ ⟲ ⟳ ⟴ ⟵ ⟶ ⟷
⟸ ⟹ ⟺ ⟻ ⟼ ⟽ ⟾
⟿ ⤀ ⤁ ⤂ ⤃ ⤄ ⤅ ⤆ ⤇ ⤈ ⤉ ⤊ ⤋
⤌ ⤍ ⤎ ⤏ ⤐ ⤑ ⤒ ⤓
 ⤔ ⤕ ⤖ ⤗ ⤘ ⤙ ⤚ ⤛ ⤜ ⤝ ⤞ ⤟ ⤠ ⤡
⤢ ⤣ ⤤ ⤥ ⤦ ⤧ ⤨ ⤩ ⤪ ⤫ ⤬ ⤭
 ⤮ ⤯ ⤰ ⤱ ⤲ ⤳ ⤴ ⤵ ⤶ ⤷ ⤸ ⤹
⤺ ⤻ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿ ⥀ ⥁ ⥂ ⥃ ⥄
⥅ ⥆ ⥇ ⥈ ⥉ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐
⥑ ⥒ ⥓ ⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝
 ⥞ ⥟ ⥠ ⥡ ⥢ ⥣ ⥤ ⥥ ⥦ ⥧ ⥨ ⥩
⥪ ⥫ ⥬ ⥭ ⥮ ⥯ ⥰ ⥱ ⥲ ⥳ ⥴
 ⥵ ⥶ ⥷ ⥸ ⥹ ⥺ ⥻ ⥼ ⥽ ⥾ ⥿ ➔
➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➝ ➞ ➟
➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➩
➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴
➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾
⬀ ⬁ ⬂ ⬃ ⬄ ⬅ ⬆ ⬇ ⬈ ⬉ ⬊ ⬋
 ⬌ ⬍ ⬎ ⬏ ⬐ ⬑ ☇ ☈ ⏎ ⍃ ⍄
⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍐ ⍗ ⍌ ⍓ ⍍ ⍔ ⍏
⍖ ♾ ⎌ ☊ ☋ ☌ ☍ ⌃ ⌄ ⌤ ⌅ ⌆ ⌇
⚋ ⚊ ⌌ ⌍ ⌎ ⌏ ⌐ ⌑ ⌔ ⌕ ⌗ ⌙
 ⌢ ⌣ ⌯ ⌬ ⌭ ⌮ ⌖ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴
⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⍯ ⍰ ⌽
 ⌾ ⌿ ⍀ ⍁ ⍂ ⍉ ⍊ ⍋ ⍎ ⍏ ⍑ ⍒ ⍕
⍖ ⍘ ⍙ ⍚ ⍛ ⍜ ⍝ ⍞ ⍠ ⍟ ⍡ ⍢
 ⍣ ⍤ ⍥ ⍨ ⍩ ⍦ ⍧ ⍬ ⍿ ⍪ ⍮ ⍫ ⍱
⍲ ⍭ ⍳ ⍴ ⍵ ⍶ ⍷ ⍸ ⍹ ⍺ ⍼ ⍽ ⍾
 ⎀ ⎁ ⎂ ⎃ ⎄ ⎅ ⎆ ⎉ ⎊ ⎋ ⎍
⎎ ⎏ ⎐ ⎑ ⎒ ⎓ ⎔ ⎕ ⏣ ⌓ ⏥
 ⏢ ⎖ ⎲ ⎳ ⎴ ⎵ ⎶ ⎸ ⎹ ⎺ ⎻ ⎼ ⎽
⎾ ⎿ ⏀ ⏁ ⏂ ⏃ ⏄ ⏅ ⏆ ⏇ ⏈ ⏉ ⏉ ⏋
⏌ ⏍ ⏐ ⏤ ⏚ ⏛ Ⓝ ℰ ⓦ !      
⌘ « » ‹ › ‘ ’ “ ” „ ‚ ❝ ❞
 £ ¥ € $ ¢ ¬ ¶ @ § ® © ™ °
× π ± √ ‰ Ω ∞ ≈ ÷ ~ ≠ ¹
² ³ ½ ¼ ¾ ‐ – — | ⁄ \ [ ]
{ } † ‡ … · • ●  ⌥ ⌃ ⇧ ↩
¡ ¿ ‽ ⁂ ∴ ∵ ◊ ※ ← → ↑ ↓
☜ ☞ ☝ ☟ ✔ ★ ☆ ♺ ☼ ☂ ☺ ☹
☃ ✉ ✿ ✄ ✈ ✌ ✎ ♠ ♦ ♣ ♥
♪ ♫ ♯ ♀ ♂ α ß Á á À à Å å
Ä ä Æ æ Ç ç É é È è Ê ê Í
í Ì ì Î î Ñ ñ Ó ó Ò ò Ô
ô Ö ö Ø ø Ú ú Ù ù Ü ü Ž ž
₳ ฿ ¢ € ₡ ¢ ₢ ₵ ₫ £ £ ₤
 ₣ ƒ ₲ ₭ ₥ ₦ ₱ $ $ ₮ ₩ ₩
¥ ¥ ₴ ₰ ¤ ៛ ₪ ₯ ₠ ₧ ₨ ௹ ﷼
 ㍐ ৲ ৳ ~ ƻ Ƽ ƽ ¹ ¸ ¬ ¨ ɂ ǁ
¯ Ɂ ǂ ¡ ´ ° ꟾ ¦ } { | . ,
· ] ) [ / _ \ ¿ º § " * -
+ ( ! & % $ ¼ ¾ ½ ¶ © ® @ ẟ Ɀ
 ` Ȿ ^ ꜠ ꜡ ỻ ' = : ; < ꞌ Ꞌ
꞊ ꞈ ꞉ > ? ÷ ℾ ℿ ℔ ℩ ℉ ⅀ ℈ þ ð Þ µ ª
 ⱽ ⱺ ⱹ ⱷ ⱶ Ⱶ ⱴ ⱱ
Ɒ ⱦ ȶ ȴ ȣ Ȣ ȡ ȝ Ȝ ț ȋ Ȋ ȉ Ȉ
 ǯ Ǯ ǃ ǀ ƿ ƾ ƺ ƹ Ƹ Ʒ Ʋ ư ƪ
ƣ Ƣ Ɵ ƛ Ɩ ƕ ƍ ſ ỽ ⸀ ⸁
⸂ ⸃ ⸄ ⸅ ⸆ ⸇ ⸈ ⸉ ⸊ ⸋ ⸌ ⸍ ⸎
 ⸏ ⸐ ⸑ ⸒ ⸔ ⸕ ▲ ▼ ◀
▶ ◢ ◣ ◥ ◤ △ ▽ ◿ ◺ ◹ ◸ ▴ ▾ ◂ ▸ ▵ ▿ ◃
 ▹ ◁ ▷ ◅ ▻ ◬ ⟁
⧋ ⧊ ⊿ ∆ ∇ ◭ ◮ ⧩ ⧨ ⌔ ⟐ ◇ ◆ ◈ ⬖ ⬗ ⬘ ⬙
 ⬠ ⬡ ⎔ ⋄ ◊ ⧫ ⬢
⬣ ▰ ▪ ◼ ▮ ◾ ▗ ▖ ■ ∎ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▌ ▐ ▍ ▎
▉ ▊ ▋ ❘ ❙ ❚ ▀ ▘
▝ ▙ ▚ ▛ ▜ ▟ ▞ ░ ▒ ▓ ▂ ▁ ▬ ▔ ▫ ▯ ▭ ▱
◽ □ ◻ ▢ ⊞ ⊡ ⊟
⊠ ▣ ▤ ▥ ▦ ⬚ ▧ ▨ ▩ ⬓ ◧ ⬒ ◨ ◩ ◪ ⬔ ⬕ ❏
❐ ❑ ❒ ⧈ ◰ ◱ ◳
◲ ◫ ⧇ ⧅ ⧄ ⍁ ⍂ ⟡ ⧉ ⚬ ○ ⚪ ◌ ◍ ◎ ◯ ❍ ◉ ⦾
 ⊙ ⦿ ⊜ ⊖ ⊘ ⊚ ⊛
⊝ ● ⚫ ⦁ ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ⦶ ⦸ ◵ ◴ ◶ ◷ ⊕ ⊗ ⦇ ⦈
 ⦉ ⦊ ❨ ❩ ⸨ ⸩ ◖ ◗ ❪ ❫
❮ ❯ ❬ ❭ ❰ ❱ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ⋒
⋓ ⋐ ⋑ ╰ ╮ ╭ ╯ ⌒
╳ ✕ ╱ ╲ ⧸ ⧹ ⌓ ◦ ❖ ✖ ✚ ✜ ⧓ ⧗ ⧑ ⧒ ⧖ _ ⚊ ╴
╼ ╾ ‐ ⁃ ‑ ‒ - –
⎯ — ― ╶ ╺ ╸ ─ ━ ┄ ┅ ┈ ┉ ╌ ╍ ═ ≣ ≡ ☰ ☱
☲ ☳ ☴
☵ ☶ ☷ ╵ ╷ ╹ ╻ │
▕ ▏ ┃ ┆ ┇ ┊ ╎ ┋ ╿ ╽ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙
 ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡
┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻
 ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆
╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╏ ║ ╔ ╒ ╓ ╕ ╖ ╗ ╚ ╘ ╙ ╛ ╜ ╝
 ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨
╩ ╪ ╫ ╬ ⌞ ⌟ ⌜ ⌝ ⌊ ⌋ ⌉ ⌈ ⌋ ₯
 ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ Ἀ Ἁ Ἂ Ἃ Ἄ Ἅ Ἆ Ἇ
ἐ ἑ ἒ ἓ ἔ ἕ Ἐ Ἑ Ἒ Ἓ Ἔ Ἕ
ἠ ἡ ἢ ἣ ἤ ἥ ἦ ἧ Ἠ Ἡ Ἢ Ἣ Ἤ Ἥ Ἦ Ἧ
ἰ ἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ Ἰ Ἱ Ἲ Ἳ Ἴ Ἵ Ἶ Ἷ
 ὀ ὁ ὂ ὃ ὄ ὅ Ὀ Ὁ Ὂ Ὃ Ὄ Ὅ
ὐ ὑ ὒ ὓ ὔ ὕ ὖ ὗ Ὑ Ὓ Ὕ Ὗ ὠ ὡ ὢ ὣ ὤ ὥ ὦ ὧ
 Ὠ Ὡ Ὢ Ὣ Ὤ Ὥ Ὦ Ὧ
ὰ ά ὲ έ ὴ ή ὶ ί ὸ ό ὺ ύ ὼ ώ
ᾀ ᾁ ᾂ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ ᾈ ᾉ ᾊ ᾋ ᾌ ᾍ ᾎ
ᾏ ᾐ ᾑ ᾒ ᾓ ᾔ ᾕ ᾖ ᾗ ᾘ ᾙ ᾚ ᾛ ᾜ ᾝ ᾞ ᾟ
ᾠ ᾡ ᾢ ᾣ ᾤ ᾥ ᾦ ᾧ ᾨ ᾩ ᾪ ᾫ
ᾬ ᾭ ᾮ ᾯ ᾰ ᾱ ᾲ ᾳ ᾴ ᾶ ᾷ Ᾰ Ᾱ Ὰ Ά ᾼ
 ᾽ ι ᾿ ῀ ῁ ῂ ῃ ῄ ῆ ῇ Ὲ Έ Ὴ
Ή ῌ ῍ ῎ ῏ ῐ ῑ ῒ ΐ ῖ ῗ Ῐ Ῑ Ὶ Ί ῝ ῞ ῟
ῠ ῡ ῢ ΰ ῤ ῥ ῦ ῧ Ῠ Ῡ Ὺ
Ύ Ῥ ῭ ΅ ` ῲ ῳ ῴ ῶ ῷ Ὸ Ό Ὼ Ώ ῼ ´ ῾
Ͱ ͱ Ͳ ͳ ʹ ͵ Ͷ ͷ ͺ ͻ ͼ ͽ ;
΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η
 Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ
Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ
ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ
ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ ϐ ϑ ϒ
ϓ ϔ ϕ ϖ ϗ Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ
Ϡ ϡ Ϣ ϣ Ϥ ϥ Ϧ ϧ Ϩ ϩ Ϫ ϫ Ϭ ϭ Ϯ ϯ
 ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϶ Ϸ ϸ Ϲ Ϻ ϻ ϼ Ͻ
Ͼ Ͽ Ⓐ ⓐ ⒜ A a Ạ ạ Ả ả Ḁ ḁ Â
 Ã Ǎ ǎ Ấ ấ Ầ ầ Ẩ ẩ Ȃ ȃ Ẫ ẫ Ậ ậ
À Á Ắ ắ Ằ ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ặ ặ Ā ā Ą
ą Ǟ Ȁ ȁ Å Ǻ ǻ Ä ä ǟ Ǡ ǡ â á
å ã à ẚ Ȧ ȧ Ⱥ Å ⱥ Æ æ Ǽ Ǣ ǣ
 Ɐ Ɑ ª ℀ ⅍ ℁ Ⓑ ⓑ ⒝ B b
Ḃ ḃ Ḅ ḅ Ḇ ḇ Ɓ Ƀ ƀ ƃ Ƃ Ƅ ƅ ℬ
 Ⓒ ⓒ ⒞ C c Ḉ ḉ Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č
Ç ç Ƈ ƈ Ȼ ȼ ℂ ℃ ℭ Ɔ ℅ ℆ ℄
Ⓓ ⓓ ⒟ D d Ḋ ḋ Ḍ ḍ Ḏ ḏ Ḑ ḑ Ḓ ḓ
Ď ď Ɗ Ƌ ƌ Ɖ Đ đ ȡ ⅅ ⅆ DZ Dz dz DŽ Dž dž
ȸ Ⓔ ⓔ ⒠ E e Ḕ ḕ Ḗ ḗ Ḙ ḙ
Ḛ ḛ Ḝ ḝ Ẹ ẹ Ẻ ẻ Ế ế Ẽ ẽ Ề ề Ể ể
Ễ ễ Ệ ệ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě
ě È è É é Ê ê Ë ë Ȅ ȅ Ȩ ȩ Ȇ ȇ Ǝ ⱸ
Ɇ ℇ ℯ ℮ Ɛ ℰ Ə ǝ ⱻ ɇ Ⓕ ⓕ ⒡
F f Ḟ ḟ Ƒ ƒ Ⅎ ⅎ ℱ ℻ Ⓖ ⓖ ⒢ G g
 Ɠ Ḡ ḡ Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ǥ ǥ
Ǧ ǧ Ǵ ℊ ⅁ ǵ Ⓗ ⓗ ⒣ H h Ḣ ḣ Ḥ
 ḥ Ḧ ḧ Ḩ ḩ Ḫ ḫ ẖ Ĥ ĥ Ȟ ȟ Ħ ħ Ⱨ
ⱨ ℍ Ƕ ℏ ℎ ℋ ℌ Ⓘ ⓘ ⒤ I i Ḭ
ḭ Ḯ ḯ IJ ij ì í î ï Ì Í Î Ï Ĩ ĩ
Ī ī Ĭ ĭ Į į ı Ɨ ƚ Ỻ Ǐ ǐ ⅈ ⅉ ℹ
ℑ ℐ Ⓙ ⓙ ⒥ J j Ĵ ĵ ȷ ⱼ Ɉ ɉ ǰ Ⓚ
ⓚ ⒦ K k Ḱ ḱ Ḳ ḳ Ḵ ḵ Ķ ķ Ƙ
ƙ Ǩ ǩ Ⱪ ⱪ ĸ Ⓛ ⓛ ⒧ L l Ḷ
ḷ Ḹ ḹ Ḻ ḻ Ḽ ḽ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ İ ľ Ŀ
 ŀ Ł ł Ỉ ỉ Ị ị Ƚ Ⱡ ⱡ Ɫ ℒ LJ
Lj lj ⅃ ⅂ ℓ ȉ Ȉ Ȋ ȋ Ⓜ ⓜ ⒨ M m Ḿ
 ḿ Ṁ ṁ Ṃ ṃ Ɱ Ʃ Ɯ ℳ Ⓝ ⓝ ⒩ N
n Ṅ ṅ Ṇ ṇ Ṉ ṉ Ṋ ṋ Ń ń Ņ ņ Ň ň Ǹ
 ǹ Ŋ Ɲ ñ ʼn Ñ Ƞ ƞ ŋ NJ Nj nj ȵ ℕ
№ O o Ṍ ṍ Ṏ ṏ Ṑ ṑ Ṓ ṓ Ȫ ȫ Ȭ ȭ
 Ȯ ȯ Ȱ ȱ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ọ ọ Ỏ ỏ Ố ố
Ồ ồ Ổ ổ Ỗ ỗ Ộ ộ Ớ ớ Ờ ờ Ở ở Ỡ ỡ
Ợ ợ Ơ ơ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Ò Ó Ô Õ Ö
Ǒ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Œ œ Ø Ǿ ǽ ǿ ℴ ⍥ ⍤ Ⓞ
 ⓞ ⒪ ò ó ô õ ö ǒ ø Ⓟ ⓟ ⒫ ℗
 P p Ṕ ṕ Ṗ ṗ Ƥ ƥ Ᵽ ℙ Ƿ ℘ Ⓠ
ⓠ ⒬ Q q Ɋ ɋ ℚ ℺ ȹ Ⓡ ⓡ ⒭
R r Ŕ ŕ Ŗ
 ŗ Ř ř Ṙ ṙ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṟ ṟ Ȑ ȑ
Ȓ ȓ ɍ Ɍ Ʀ Ɽ ℞ ℜ ℛ ℟ ℝ Ⓢ
ⓢ ⒮ S s Ṡ
 ṡ Ṣ ṣ Ṥ ṥ Ṧ ṧ Ṩ ṩ Ś ś Ŝ ŝ Ş
 ş Š š Ș ș ȿ Ƨ ƨ ẞ ß ẛ ẜ ẝ
℠ Ⓣ ⓣ ⒯
T t Ṫ ṫ Ṭ ṭ Ṯ ṯ Ṱ ṱ Ţ ţ Ť ť
 Ŧ ŧ Ƭ Ʈ ẗ Ț Ⱦ ƫ ƭ ț ⱦ ȶ ℡ ™
Ⓤ ⓤ ⒰ U u
 Ṳ ṳ Ṵ ṵ Ṷ ṷ Ṹ ṹ Ṻ ṻ Ụ
Ủ ủ Ứ Ừ ụ ứ Ử ử ừ ữ Ữ Ự
 ự Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ
 Ů ů Ű ű
 Ǚ ǚ Ǘ ǘ Ǜ ǜ Ų ų Ǔ ǔ Ȕ ȕ Û û Ȗ
 ȗ Ù ù Ü ü Ư ú Ʉ ư Ʋ Ʊ Ⓥ ⓥ ⒱
 V v Ṽ ṽ
 Ṿ ṿ Ỽ Ʌ ℣ ⱱ ⱴ ⱽ Ⓦ ⓦ ⒲ W w Ẁ
 ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ẇ ẇ Ẉ ẉ Ŵ ŵ ẘ Ⱳ ⱳ
 Ⓧ ⓧ ⒳ X
x Ẋ ẋ Ẍ ẍ ℵ × Ⓨ ⓨ ⒴ y Y Ẏ ẏ Ỿ
 ỿ ẙ Ỳ ỳ Ỵ ỵ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ŷ ŷ Ƴ ƴ
Ÿ ÿ Ý ý Ɏ
 ɏ Ȳ Ɣ ⅄ ȳ ℽ Ⓩ ⓩ ⒵ Z z Ẑ ẑ Ẓ
ẓ Ẕ ẕ Ź ź Ż ż Ž ž Ȥ ȥ Ⱬ ⱬ Ƶ ƶ
 ɀ ℨ ℤ ⟀
⟁ ⟂ ⟃ ⟄ ⟇ ⟈ ⟉ ⟊ ⟐ ⟑ ⟒ ⟓ ⟔
⟕ ⟖ ⟗ ⟘ ⟙ ⟚ ⟛ ⟜ ⟝ ⟞ ⟟
 ⟠ ⟡ ⟢ ⟣
 ⟤ ⟥ ⟦ ⟧ ⟨ ⟩ ⟪ ⟫ ⦀ ⦁ ⦂ ⦃ ⦄ ⦅ ⦆
⦇ ⦈ ⦉ ⦊ ⦋ ⦌ ⦍ ⦎ ⦏ ⦐ ⦑ ⦒ ⦓ ⦔ ⦕ ⦖
 ⦗ ⦘ ⦙ ⦚ ⦛ ⦜
 ⦝ ⦞ ⦟ ⦠ ⦡ ⦢ ⦣ ⦤ ⦥ ⦦ ⦧ ⦨ ⦩
⦪ ⦫ ⦬ ⦭ ⦮ ⦯ ⦰ ⦱ ⦲ ⦳ ⦴ ⦵
 ⦶ ⦷ ⦸ ⦹
⦺ ⦻ ⦼ ⦽ ⦾ ⦿ ⧀ ⧁ ⧂ ⧃ ⧄ ⧅
 ⧆ ⧇ ⧈ ⧉ ⧊ ⧋ ⧌ ⧍ ⧎ ⧏ ⧐
 ⧑ ⧒ ⧓ ⧔
⧕ ⧖ ⧗ ⧘ ⧙ ⧚ ⧛ ⧜ ⧝ ⧞ ⧟ ⧡
⧢ ⧣ ⧤ ⧥ ⧦ ⧧ ⧨ ⧩ ⧪ ⧫ ⧬ ⧭
 ⧮ ⧯ ⧰ ⧱
 ⧲ ⧳ ⧴ ⧵ ⧶ ⧷ ⧸ ⧹ ⧺ ⧻ ⧼ ⧽ ⧾
⧿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊
∋ ∌ ∍
∎ ∏ ∐ ∑ − ∓ ∔ ∕ ∖ ∗ ∘ ∙
√ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦
∧ ∨ ∩ ∪
∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳
 ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∽ ∾ ∿ ≀
≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆
≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒
≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞
 ≟ ≠ ≡ ≢ ≣
 ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯
 ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ≺ ≻
 ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀
 ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎
 ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗
 ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜
 ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦ ⊧
 ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲
 ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷
 ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁
⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍
 ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓
⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨
⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭
⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ✕ ✖ ✚
 ◀ ▶ ❝ ❞ 
 ★ ☆ ☼ ☂ ☺ ☹ ✄ ✈ ✌ ✎
♪ ♫ ☀ ☁ ☔ ⚡ ❆ ☽ ☾ ✆ ✔
 ☯ ☮ ☠ ⚑ ☬
✄ ✏ ♰ ✡ ✰ ✺ ⚢ ⚣ ♕ ♛ ♚ ♬ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ↺ ↻
⇖ ⇗ ⇘ ⇙
⟵ ⟷ ⟶ ⤴ ⤵ ⤶ ⤷ ➫ ➬ € ₤ $ ₩ ₪ ⟁ ⟐ ◆ ⎔
 ░ ▢ ⊡ ▩
⟡ ◎ ◵ ⊗ ❖ Ω β Φ Σ Ξ ⟁ ⦻
 ⧉ ⧭ ⧴ ∞ ≌ ⊕ ⋍ ⋰ ⋱ ✖
 ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾
 ᴕ ⸨ ⸩ ❪ ❫
⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾
 ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ ⒘ ⒙ ⒚ ⒛
 ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳
 ⓿ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿
 ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴
 ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂ ⒃ ⒄ ⒅ ⒆ ⒇
 ᶅ ᶛ ᶜ ᶝ ᶞ ᶟ ᶠ ᶡ ᶢ ᶣ ᶤ ᶥ ᶦ ᶧ ᶨ ᶩ ᶪ ᶫ ᶬ ᶭ ᶮ ᶯ ᶰ ᶱ
 ᶲ ᶳ ᶴ ᶵ ᶶ ᶷ ᶹ ᶺ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ᶿ ᴀ ᴁ ᴂ ᴃ ᴄ ᴅ ᴆ ᴇ ᴈ ᴉ
 ᴊ ᴋ ᴌ ᴍ ᴎ ᴏ ᴐ ᴑ ᴒ ᴓ ᴔ ᴕ ᴖ ᴗ ᴘ ᴙ ᴚ ᴛ ᴜ ᴝ ᴞ ᴟ
ᴠ ᴡ ᴢ ᴣ ᴤ ᴥ ᴦ ᴧ ᴨ ᴩ ᴪ ᴫ ᴬ ᴭ ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ ᴳ ᴴ ᴵ
 ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴻ ᴼ ᴽ ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ ᵂ ᵃ ᵄ ᵅ ᵆ ᵇ ᵈ ᵉ ᵊ ᵋ ᵌ
 ᵍ ᵎ ᵏ ᵐ ᵑ ᵒ ᵓ ᵔ ᵕ ᵖ ᵗ ᵘ ᵙ ᵚ ᵛ ᵜ ᵝ ᵞ ᵟ ᵠ ᵡ ᵢ ᵣ ᵤ ᵥ
 ᵦ ᵧ ᵨ ᵩ ᵪ ᵫ ᵬ ᵭ ᵮ ᵱ ᵲ ᵳ ᵵ ᵷ ᵸ ᵺ ᵻ
 ᷋ ᷌ ᷍ ᷎ ᷏ ᷓ ᷔ ᷕ ᷖ ᷗ ᷘ ᷙ ᷛ ᷜ ᷝ ᷞ ᷟ ᷠ ᷦ
 ‘ ’ ‛ ‚ “ ” „ ‟ « » ‹ › Ꞌ " ❛ ❜ ❝ ❞ < > @ ‧ ¨
 ․ ꞉ : ⁚ ⁝ ⁞ ‥ … ⁖ ⸪ ⸬ ⸫ ⸭ ⁛ ⁘ ⁙
 ⁏ ; ⦂ ⁃ ‐ ‑ ‒ - – ⎯ — ― _
⁓ ⸛ ⸞ ⸟ ⸯ ¬ / \ ⁄ \ ⁄ | ⎜ ¦ ‖ ‗ † ‡ · • ⸰ ° ‣ ⁒ % ‰
‱ & ⅋ § ÷ + ± = ꞊ ′ ″ ‴ ⁗ ‵ ‶ ‷ ‸ * ⁑ ⁎ ⁕ ※ ⁜ ⁂
! ‼ ¡ ? ¿ ⸮ ⁇ ⁉ ⁈ ‽ ⸘ ¼ ½ ¾ ² ³ © ® ™ ℠ ℻ ℅ ℁ ⅍ ℄
 ¶ ⁋ ❡ ⁌ ⁍ ⸖ ⸗ ⸚ ⸓ ( ) [ ] { } ⸨ ⸩ ❨ ❩ ❪ ❫ ⸦ ⸧ ❬ ❭ ❮ ❯
 ❰ ❱ ❴ ❵ ❲ ❳ ⦗ ⦘ ⁅ ⁆ 〈 〉 ⏜ ⏝ ⏞ ⏟ ⸡ ⸠ ⸢ ⸣ ⸤ ⸥ ⎡ ⎤ ⎣ ⎦ ⎨ ⎬ ⌠ ⌡ ⎛ ⎠ ⎝ ⎞
 ⁀ ⁔ ‿ ⁐ ‾ ⎟ ⎢ ⎥ ⎪ ꞁ ⎮ ⎧ ⎫ ⎩ ⎭ ⎰ ⎱
✈ ☀ ☼ ☁ ☂ ☔ ⚡ ❄ ❅ ❆ ☃ ☉ ☄ ★ ☆ ☽ ☾ ⌛ ⌚
 ☇ ☈ ⌂ ⌁ ⏧ ✆ ☎ ☏ ☑ ✓ ✔ ⎷ ⍻ ✖ ✗ ✘ ☒ ✕ ☓
 ☕ ♿ ✌ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ☹ ☺ ☻ ☯ ⚘ ☮ ✝ ⚰ ⚱ ⚠ ☠ ☢
 ⚔ ⚓ ⎈ ⚒ ⚑ ⚐ ☡ ❂ ⚕ ⚖ ⚗ ✇ ☣ ⚙ ☤ ⚚ ⚛ ⚜ ☥ ☦ ☧ ☨
 ☩ † ☪ ☫ ☬ ☭ ✁ ✂ ✃ ✄ ✍ ✎ ✏ ✐  ✑ ✒ ✉
 ✙ ✚ ✜ ✛ ♰ ♱ ✞ ✟ ✠ ✡ ☸ ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫
 ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ✲ ✱ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾
❀ ✿ ❁ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ⁕ ☘ ❦ ❧ ☙ ❢ ❣ ♀ ♂ ⚲ ⚢ ⚣
 ⚤ ⚥ ⚦ ⚧ ⚨ ⚩ ☿ ♁ ⚯ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞
 ♟ ☖ ☗ ♠ ♣ ♦ ♥ ❤ ❥ ♡ ♢ ♤ ♧ ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ ⚇ ⚆ ⚈
 ⚉ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯  ⌨ ⏏ ⎗ ⎘ ⎙ ⎚ ⌥ ⎇ ⌘
 ⌦ ⌫ ⌧ ♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♻ ♼ ♽ ⁌ ⁍ ⎌
 ⌇ ⌲ ⍝ ⍟ ⍣ ⍤ ⍥ ⍨ ⍩ ⎋ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌
 ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ⏚ ⏛
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ​ |
  • DęЯǞqΦЦlǞ

Comments (۰)

There Are No Comments Yet
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی